dot dot

 

สำหรับท่านใดที่ต้องการจะสมัครเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดไทยในอินเดีย
ขอข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิวัดไทยกุสินารา 0-2184-4539

 

 พระเทพโพธิวิเทศ (วีรยุทฺโธ) หัวหน้าพระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล ได้ออกเดินทางเยือนชุมชนไทยในประเทศอินเดีย พร้อมทั้งพบปะข้าราชการ รัฐวิสาหกิจ ในเมืองต่าง ๆ ระหว่างไตรมาส เพื่อพูดคุยและให้กำลังกับการทำงานในแดนพุทธภูมิ อีกทั้งยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์ที่ดีงามระหว่างองค์ คือ สถานทูตไทยในประเทศอินเดีย กับ พระธรรมทูตไทยสายประเทศอินเดีย-เนปาล อีกด้วย

More...

เราสร้างสถานพยาบาล ในที่พระพุทธเจ้าทรงอาพาธและปรินิพพาน ในเมืองกุสินาราแห่งนี้ เป็นความสำนึกอย่างสูง เป็นพุทธานุสติ ระลึกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชวรและปรินิพพานที่นี่
More...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

More...

คณะพระสงฆ์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมืองพาราณสี (B.H.U) รัฐอุตตประเทศ ๓๕ รูป และนักศึกษา ๓ ท่าน เดินทางมาสักการะพุทธสังเวชนียสถาน ณ กุสินารานคร และได้ร่วมกันสร้างมหากุศลด้วยการช่วยกันเทปูนสร้างอาคารโรงพยาบาล กุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราฯ 
More...


โรงเรียนกุสินารา พับลิก สคูล
  (Kushingar Public Schoolเป็นหนึ่งใน ๒๖ โรงเรียนระดับปฐมศึกษา ภายใต้การอุปถัมภ์ของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ โดยทางวัดจะมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ยารักษาโรค และอื่นๆ เพื่อสร้างฐานมวลชนที่จะหันมานับถือพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคต
More...


โรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่พระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดียวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำโดย พระราชรัตนรังษี ประธานสงฆ์ฯ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้เยาวชนท้องถิ่นอินเดียได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสานา และวัฒนธรรมผสมผสาน ระหว่างพุทธ ฮินดู และมุสลิม
More...


เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีแนวคิดที่จะสงเคราะห์เด็กและเยาวชนท้องถิ่นเหล่านี้ให้มีโอกาสได้เรียนรู้หนังสือพร้อมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปพัฒนาและยกระดับปรับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น..
More...

ขอท่านผู้สูงด้วยศรัทธา จงประสบความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา โดยภิญโญยิ่งๆ เทอญ
More...

ต้องการอาสาสมัคร ช่วยงานพระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ อุทิศเวลาเท่าที่ยังมีอยู่ มาช่วยงานวัดและถือศีลปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนาไปด้วย
More...


งานส่งเสริมมวลชนสัมพันธ์ เป็นหนึ่งในแผนปฎิบัติของพระธรรมทูตไทย เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างวัดและคนท้องถิ่น ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านรอบๆ บริเวณวัด และเป็นการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่เยาวชนและชุมชน รวมทั้งเป็นการให้เกียรติและแสดงออกถึงความสำคัญของชาวอินเดีย ในฐานะที่เราเป็นชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตอยู่ในประเทศนี้
More...

dot
สมัคร 'รับจดหมายข่าว' จากวัด

dot
dot
กิจกรรม 'วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์'
dot
bulletงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ วันที่ ๒๒-๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
bulletพระกฐินพระราชทาน ในวัดไทยในอินเดีย
dot
กิจกรรม "กุสินาราคลินิก"
dot
bulletพิธีพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์
bulletอาคารแรก เปิดทำการแล้ว
bulletพระนักศึกษาร่วมสร้างมหากุศล
dot
กิจกรรม "โรงเรียนต้นกล้า"
dot
bulletงานประจำปี โรงเรียนต้นกล้า
bulletพระราชทานเพลิงศพ


วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทย ในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์

อริยทัศน์ อินเดีย


Copyright © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ติดต่อเรา
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA โทรศัพท์ : +919005007032, +919005007063, +919005007064
อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com
สนับสนุนการจัดทำเว็บไซด์โดย Wanramtang.Com

hit counter