ReadyPlanet.com
dot dot

เว็บไซด์ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ กำลังรวบรวมและ update ข้อมูลอยู่ในขณะนี้
ขออภัยถ้าข้อมูลบางส่วนยังไม่สามารถเปิดดูได้

      

สำหรับท่านใดที่ต้องการจะสมัครเป็นอาสาสมัครช่วยงานวัดไทยในอินเดีย
ขอข้อมูลสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ มูลนิธิวัดไทยกุสินารา 0-2184-4539

งานสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ เมืองกุสินาคาร์ สาธารณรัฐอินเดีย ประจำปี ๒๕๕๓ นี้ตรงกับวันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ (วันเพ็ญเดือน ๓) จัดพิธีสมโภชสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ตลอด ๓ วัน ๓ คืน มีขบวนแห่พุทธานุภาพ พลม้า พลช้าง ขุนทหาร พลราษฎร์ หมู่สงฆ์จาก ๔ ทิศ (ไทย ลังกา พม่า เวียดนาม จีน เขมร อินเดีย ญี่ปุ่น ธิเบต มองโกเลีย เนปาล เกาหลี) ขอเชิญผู้มีความศรัทธาเลื่อมใสต่อพระพุทธองค์ ได้มาสักการะบูชาพระบรมสารีริกธาตุ ปฏิบัติบูชา ถือศีลกินเจ ปฏิบัติธรรม สาธยายมหาปรินิพพานสูตรกับมหาสุทัสสนสูตร ทำบุญ ตักบาตร แจกทาน รักษาพยาบาลคนยากจน ฟังเทศน์ สวดมนต์ตลอด ๓ วัน ๓ คืน

More...

เราสร้างสถานพยาบาล ในที่พระพุทธเจ้าทรงอาพาธและปรินิพพาน ในเมืองกุสินาราแห่งนี้ เป็นความสำนึกอย่างสูง เป็นพุทธานุสติ ระลึกว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงประชวรและปรินิพพานที่นี่
More...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ ทรงประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์เมื่อ ๓๐ มีนาคม ๒๕๔๔ ณ วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์

More...

คณะพระสงฆ์นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเมืองพาราณสี (B.H.U) รัฐอุตตประเทศ ๓๕ รูป และนักศึกษา ๓ ท่าน เดินทางมาสักการะพุทธสังเวชนียสถาน ณ กุสินารานคร และได้ร่วมกันสร้างมหากุศลด้วยการช่วยกันเทปูนสร้างอาคารโรงพยาบาล กุสินาราคลินิก วัดไทยกุสินาราฯ 
More...


โรงเรียนกุสินารา พับลิก สคูล
  (Kushingar Public Schoolเป็นหนึ่งใน ๒๖ โรงเรียนระดับปฐมศึกษา ภายใต้การอุปถัมภ์ของวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ โดยทางวัดจะมอบทุนการศึกษา อุปกรณ์การเรียน ยารักษาโรค และอื่นๆ เพื่อสร้างฐานมวลชนที่จะหันมานับถือพระพุทธศาสนาต่อไปในอนาคต
More...


โรงเรียนต้นกล้าพระพุทธศาสนาวันอาทิตย์ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่พระธรรมทูตไทย สายประเทศอินเดียวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ นำโดย พระราชรัตนรังษี ประธานสงฆ์ฯ ได้จัดให้มีการเรียนการสอนขึ้น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๖ เพื่อให้เยาวชนท้องถิ่นอินเดียได้มีโอกาสเข้ามาศึกษาพระพุทธศาสานา และวัฒนธรรมผสมผสาน ระหว่างพุทธ ฮินดู และมุสลิม
More...


เป็นอีกโครงการหนึ่งที่มีแนวคิดที่จะสงเคราะห์เด็กและเยาวชนท้องถิ่นเหล่านี้ให้มีโอกาสได้เรียนรู้หนังสือพร้อมหลักธรรมคำสอนของพระพุทธศาสนาไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อนำไปพัฒนาและยกระดับปรับคุณภาพชีวิตให้สูงขึ้น..
More...

ขอท่านผู้สูงด้วยศรัทธา จงประสบความเจริญงอกงามไพบูลย์ในพระพุทธศาสนา โดยภิญโญยิ่งๆ เทอญ
More...

ต้องการอาสาสมัคร ช่วยงานพระพุทธศาสนาในแดนพุทธภูมิ อุทิศเวลาเท่าที่ยังมีอยู่ มาช่วยงานวัดและถือศีลปฏิบัติธรรม เจริญจิตภาวนาไปด้วย
More...


งานส่งเสริมมวลชนสัมพันธ์ เป็นหนึ่งในแผนปฎิบัติของพระธรรมทูตไทย เพื่อเป็นการเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างวัดและคนท้องถิ่น ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างหมู่บ้านรอบๆ บริเวณวัด และเป็นการประกาศเผยแผ่พระพุทธศาสนาไปสู่เยาวชนและชุมชน รวมทั้งเป็นการให้เกียรติและแสดงออกถึงความสำคัญของชาวอินเดีย ในฐานะที่เราเป็นชาวต่างชาติที่มาปฏิบัติหน้าที่พระธรรมทูตอยู่ในประเทศนี้
More...

dot
สมัคร 'รับจดหมายข่าว' จากวัด

dot
dot
กิจกรรม 'วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์'
dot
bulletงานนมัสการพระบรมสารีริกธาตุ วันที่ ๒๖-๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓
bulletพระกฐินพระราชทาน ๒๕๕๒
dot
กิจกรรม "กุสินาราคลินิก"
dot
bulletพิธีพระราชทานแผ่นศิลาฤกษ์
bulletอาคารแรก เปิดทำการแล้ว
bulletพระนักศึกษาร่วมสร้างมหากุศล
dot
กิจกรรม "โรงเรียนต้นกล้า"
dot
bulletงานประจำปี โรงเรียนต้นกล้า
dot
แจ้งข่าว การมรณภาพของ พระเทพโพธิวิเทศ (ทองยอด ภูริปาโล) เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา
dot
bulletพระราชทานเพลิงศพ


วัดไทยลุมพินี ราชอาณาจักรเนปาล
วัดไทยเชตวันมหาวิหาร
พุทธวิหาร สาลวโนทยาน ๙๖๐
ชีวิตและงานพระธรรมทูตไทย ในอินเดีย ดร.พระมหาคมสรณ์


Copyright © 2013 สงวนลิขสิทธิ์ภาพและบทความที่จัดทำขึ้นโดยวัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์
ติดต่อเรา
วัดไทยกุสินาราเฉลิมราชย์ ประเทศอินเดีย
P.O & Distt, Kushinagar 274403 (U.P.) INDIA โทรศัพท์ : 0-2184-4539 , (91) 5564-271189
อีเมลล์ : kusinara980@gmail.com
สนับสนุนการจัดทำเว็บไซด์โดย Wanramtang.Com

hit counter